Veelgestelde vragen

Nee, met een mavo/havo-advies kan je je aanmelden op de locatie Koningstraat. Alleen met een havo-advies of hoger kan je je aanmelden op Halma.

Bij ons op school wordt gewerkt met iPads. Je zult nog wel boeken krijgen, maar je werkt ook veel digitaal.

Ouders van nieuwe leerlingen, die vanaf schooljaar 2022-2023 starten op onze school, kunnen een iPad aanschaffen. De bestelling van een iPad verloopt in principe via school. We bieden hier ook de mogelijkheid om een leaseconstructie af te sluiten.

Ouders voor wie het financieel niet mogelijk is om een iPad aan te schaffen, willen we wijzen op Leergeld Drechtsteden. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld. U kunt bovendien een beroep doen op ons solidariteitsfonds.

Aan de hand van de hoeveelheid aanmeldingen wordt bepaald hoeveel klassen er worden gemaakt. Gemiddeld zitten er 26 leerlingen in een klas.

Je mag een telefoon meenemen mits deze niet in de klas zicht- en/of hoorbaar is. Alleen op aangeven van een docent mag een telefoon gebruikt worden in de les. Het meebrengen van een telefoon is uiteraard wel op eigen risico.
Medio april krijg je een brief met de bevestiging dat je bij ons op school bent toegelaten. Nog voor het einde van het schooljaar zal er een kennismakingsdag plaatsvinden. Daar zul je ook je nieuwe klas en je coach ontmoeten.
Verdere informatie wat betreft schoolboeken, ICT en overige zaken ontvang je tijdig van ons.
Ja, dit zal wel altijd in overleg met je coach gaan. Hierbij spelen resultaten, werkhouding en feedback van docenten een belangrijke rol.
Jij krijgt bij ons een eigen coach. Je coach is altijd het eerste aanspreekpunt. Ook is het mogelijk dat je individuele begeleiding op het gebied van planning en organiseren, maar ook op scoiaal-emotioneel gebied krijgt. Een coach stemt dit samen met de zorgcoördinator af, om zo te kijken of je meer ondersteuning nodig hebt. Op school hebben wij ook een OK-coach.

De OK-coach gaat zorgvuldig om met wat jij vertelt. Als ze anderen, bijvoorbeeld je ouder(s) of iemand van school, bij de gesprekken betrekt, gebeurt dat altijd in overleg met jou. Je kunt zelf bij de OK-coach binnenlopen of een afspraak maken per mail of telefoon. De zorgcoördinator of de coach kan jou ook aanmelden of verwijzen naar de OK-coach.

Heb je een verklaring van dyslexie of dyscalculie, dan heb je recht op een aantal aanpassingen zoals meer tijd bij toetsing, een aangepaste beoordeling, gebruik van rekenkaarten en rekenmachine (in geval van dyscalculie natuurlijk). Sinds kort hebben wij het programma Kurzweil. Dit is een dyslexie softwareprogramma dat leerlingen met dyslexie kan ondersteunen bij het lezen, leren en schrijven. Ook maken alle brugklasleerlingen in het begin van het jaar een toets van ‘Muiswerk’. Dit is een methode waarmee in een vroegtijdig stadium kan worden gekeken of er signalen van dyslexie zijn.
Ja, wij hebben 2 toetsweken per schooljaar.
Pesten wordt op het Insula College niet getolereerd. Wij hebben een pestprotocol op school. Hier is speciaal een coördinator voor die deze zaken regelt. Een leerling, ouder of coach kan hier melding van maken bij de coördinator. Vervolgens gaan we samen kijken hoe we het probleem kunnen aanpakken.
Er is nauw contact tussen coach en ouders/verzorgers. Ouders ontvangen ook nieuwsbrieven met daarin informatie over de ontwikkelingen binnen en rondom onze school. Ook zijn er 2 keer per jaar Leerling-Ouder-Coach (LOC) gesprekken. Hierin wordt de voortgang van je kind besproken. De leerling neemt de leiding in dit gesprek.
Door de basisschool wordt een compleet (digitaal) onderwijskundig portfolio gemaakt met daarin het advies van de basisschool en de testresultaten. Dit wordt aangeleverd via Onderwijs Transparant. Ouders/Verzorgers ontvangen een unieke code die het Insula College toegang geeft tot dit portfolio. Deze unieke code vult u in op ons aanmeldformulier. Als de basisschool geen gebruik maakt van onderwijstransparant ontvangen wij het onderwijskundig rapport graag schriftelijk. Na aanmelding toetst de toelatingscommissie van het Insula College of een leerling toelaatbaar is. Het advies van de basisschool is hierbij leidend.

Natuurlijk willen we dat iedereen de school kan bekijken. Als dit door omstandigheden nog niet is gelukt, kan u contact opnemen met ons via communicatieh@insulacollege.nl.